«

»

iul. 21

Educaţie de calitate pentru tinerii care studiază specialităţi TIC în Moldova

Începînd cu anul 2014, șase instituţii profesional tehnice care pregătesc specialişti în domeniul TIC propun tinerilor o ofertă educaţională net îmbunătăţită, încadrîndu-i într-un proces de instruire modernşi eficient.

Transformarea calitativă a pregătirii specialiştilor TIC în cele 6 instituţii pilot – Colegiul de Informatică din Chișinău, Colegiul Financiar-Bancar, Colegiul Politehnic din Bălți, Colegiul Industrial-Pedagogic din Cahul, Școala Profesională nr. 5 din Bălţi, Şcoala Profesională nr. 6 din Chişinău– a fost posibilă graţie acţiunilor întreprinse în cadrul Proiectului “Îmbunătăţirea calității învățămîntului vocaţional-tehnic în domeniul TIC”. Proiectul a fost implementat către Centrul Educațional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC, cu suportul financiar al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare şi în strînsă colaborare cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.

Instituţiile pilot au fost antrenate într-un amplu proces de modernizare, care a vizat actualizarea, în colaborare cu sectorul privat, a curriculumului şi conţinuturilor educaţionale, desfăşurarea instruirilor pentru profesori, crearea laboratoarelor moderne, dotate cu echipamentele și produsele software de ultimă generație, dar participarea elevilor în cadrului unui Program de Stagiere în companiile TIC.

Excelența Sa domnul Gerhard Reiweger, Ambasadorul Austriei în Republica Moldova: „Ne bucurăm că prin acest proiect și noul curriculum tineretul a primit instrumentarul necesar pentru a putea exersa din plin această meserie interesantă pe piața muncii”.

Conţinuturi actualizate şi metode de predare îmbunătăţite

Elevii înmatriculaţi în cadrul instituţiilor pilot au posibilitatea, începînd cu anul de studii 2014-2015, să acumuleze cunoştinţe relevante şi sădezvolte abilități practice, ajustate la cerințele curente ale industrieigraţie implementării unui curriculum modernizat. În total, 335 de elevi din cadrul celor 6 instituţii sunt implicați în pilotarea curricula nouă.

În cadrul proiectului a fost elaborat un curriculum pentru meseria nou-introdusă Operator pentru Suportul Tehnic al Calculatoarelor şi au fost revizuite curricula pentru specialităţile Informatică și Calculatoare.

În urma pilotării cu succes, curriculumului modernizat la specialitatea Informatică va fi utilizat în 6 colegii, iar cel pentru specialitatea Calculatoare – în 3 colegii.

Asigurarea relevanței studiilor și racordarea conținuturilor educaționale la cerințele actuale ale pieței forței de muncă a fost posibilă grație unui parteneriat între instituțiile de învățămînt și companiile TIC și implicarea acestora în toate etapele de implementare a proiectului. 16 conceptori de curriculum implicaţi şi reprezentanții ai companiilor din domeniul TIC (Endava, Allied Testing, Cedacri International) au colaborat pentru a definitiva curricula.

Procesul didactic a căpătat valoare adăugată grație participării profesorilor din colegiile și școlile selectate în cadrul numeroaselor instruiri, inclusiv stagii desfășurate în companiile private. 54 cadre didactice specialişti în domeniul TIC au beneficiat de cursuri de limbă engleză. 22 cadre didactice specialişti în domeniul TIC au beneficiat de instruiri în domeniul sudării fibrelor optice, mentenanță calculatoare și testare software

12 cadre didactice specialişti în domeniul TIC au beneficiat de programul CCENT de la Cisco Networking Academy, iar 13 cadre didactice specialiști în domeniul TIC au urmat cursul Configuring Advanced Windows Servers. 2 licențe Microsoft IT Academy au fost oferite instituțiilor pentru acces la resurse educaționale relevante.

Laboratoare performante pentru specialități TIC

Pentru asigurarea eficienţei procesului educaţional, în cele 6 instituţii pilot au fost create laboratoare moderne, dotate cu echipament şi instrumentariu performant. Laboratoarele vor susţine şi conferi eficienţă procesului de instruire, contribuind la dezvoltarea unor competenţe practice foarte importante pentru angajarea tinerilor în cîmpul muncii.

În total au fost amenajate 118 stații de lucru pentru elevi, 3 săli de laborator au fost dotate cu proiectoare interactive, 4 săli de laborator au fost dotare cu servere şi 6 săli de laboratoare au fost dotate cu echipamente de rețea.

Gerhard Schaumberger, Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare: “Mizăm, din punct de vedere strategic, pe creșterea sectorului IT, pentru care știm că în viitor va fi necesară forță de muncă calificată. Faptul că tinerii și tinerele deja la etapa instruirii vor avea parte de o practică considerabilă, va putea fi apreciată ulterior de către firmele IT”.

O meserie TIC nouă, solicitată pe piaţa forţei de muncă

Începînd cu anul 2014, tinerii din Moldova au posibilitatea să însuşească o meserie nouă în cadrul instituţiilor de învăţămînt profesional – Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor. După absolvirea acesteia, tinerii vor beneficia de şanse reale de angajare în cîmpul muncii, atît în cadrul companiior din domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, cît şi în orice alt sector al economiei. Studiile vor dura 1 an. Meseria a fost pilotată iniţial în cadrul a două instituţii: Şcoala Profesională nr. 6 din Chişinău şi Şcoala Profesională nr. 5 din Bălţi.

Iniţiativa de introducere a meseriei a fost determinată de cererea tot mai mare de muncitori calificaţi în domeniul TIC, dar şi de necesitatea de a adapta cunoştinţele şi abilităţile practice la solicitările reale ale angajatorilor.

Din septembrie 2015 alte 14 şcoli profesionale vor introduce în oferta de studii specialitatea Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor.

Programul de stagiere în companiile IT – cu un pas mai aproape de angajare

Programul de stagiere în companiile IT a avut drept scop facilitarea angajării tinerilor în cîmpul muncii prin corelarea cunoștințelor teoretice cu sarcinile practice și acumularea experienței relevante.

Programul s-a desfăşurat în perioada februarie-iunie 2015. 54 de tineri care studiau specialităţi TIC (ultimul an de studii) în instituţiile pilot au efectuat stagii în cadrul a 11 companii din domeniul TIC. Tinerii au avut posibilitatea să dezvolte abilitățile și competențele necesare exercitării profesiei, fiind încadrați în activități practice și însușind metodele și procedeele de lucru utilizate în companie.14 tineri au primit oferte de muncă din partea companiilor după încheierea programului de stagiere, 8 fiind ulterior angajaţi.

De asemenea, în cadrul Programului de stagiere 83 de elevi au beneficiat de instruiri în domeniul dezvoltării abilităților soft (comunicare, lucru în echipă, abilităţi de prezentare etc). Cunoştinţele acumulate vor contribui la facilitarea angajării în cîmpul muncii şi integrării în cadrul companiilor.

Performanţele şi succesele atinse în procesul de implementare a proiectului “Îmbunătăţirea calității învățămîntului vocaţional-tehnic în domeniul TIC” au fost prezentate în cadrul Conferinței finale, desfăşurate la data de 14 iulie. În cadrul evenimentului au participat reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei și ai Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, reprezentanții Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare, profesori și manageri din instituţiile pilot și reprezentanţii companiilor TIC.

allmoldova.com