Despre Colegiul Politehnic din Bălți

⠀⠀⠀

Istoricul instituției

Tehnicumul Politehnic din Bălți, a fost înfiinţat prin Hotărârea Sovietului Miniștrilor al R.S.S.M nr.208 din 13 mai 1964, subordonat Sovnarhozului R.S.S.M.. În conformitate cu Hotărârea Sovietului Miniştrilor al R.S.S.M. nr.39 din 20 ianuarie 1966 Tehnicumul Politehnic din Bălţi a trecut în subordinea unională a Ministerului Industriei Construcţiilor Navale al U.R.S.S. În conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la reorganizarea şi trecerea unor instituţii ale învăţământului mediu de specialitate în jurisdicţia Republicii Moldova” nr.736 din 30.12.1991 Tehnicumul Politehnic din Bălţi a fost trecut din cadrul Ministerului Industriei Construcţiilor Navale al U.R.S.S. în subordinea Ministerului Ştiinţei şi Învăţământului al Republicii Moldova şi Ministerului Industriei şi Energeticii al Republicii Moldova, cu reorganizarea lui în Colegiul Politehnic din or. Bălţi de la 01.07.1992.

Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 148 din 02.03.1995 Colegiul Politehnic din or. Bălţi este transmis de la balanţa Ministerului Industriei la balanţa Ministerului Învăţământului al Republicii Moldova. Prin Legea Nr.237-XV din 13 iunie 2003 Colegiul Politehnic din mun. Bălţi obţine statut de instituţie de învăţământ mediu de specialitate. În conformitate cu Codul Educației nr.152 din 17 iulie 2014 (MO al RM, 2014, nr.319-324, art.634) și aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei nr. 550 din 10 iunie 2015 (MO al RM, 2015, nr. 206-210, art. 1362). Colegiul Politehnic din mun. Bălţi obţine statut de instituţie de învăţământ profesional tehnic postsecndar și postsecndar nonterțiar, nivelurile IV și V ISCED. Colegiul a fost acreditat: certificatul de acreditare AC nr. 0010, reacreditat în 2020, Certificat de evaluare externă a calității
seria ÎPT nr. 0032-20. Colegiul Politehnic din mun. Bălţi este o instituţie de învăţămînt profesional tehnic postsecundar și postsecndar nonterțiar, care asigură pregătirea cadrelor de specialitate pentru economia naţională în domeniile: Mecanică și prelucrarea metalelor; Tehnologia informației și a comunicațiilor; Electrotehnică și energetică; Electronică și automatică.

Dezvoltare și Inovație

⠀⠀⠀ Din 2015, Colegiul s-a concentrat pe inovații și schimbări strategice, implementând Sistemul de Credite de Studii Transferabile bazat pe modelul european ECVET. Aceasta promovează mobilitatea elevilor și a cadrelor didactice, oferind în același timp un curriculum adaptat la cerințele și standardele europene. Noile planuri de învățământ sunt elaborate în conformitate cu Cadrul Național al Calificărilor, reflectând abordări moderne și științifice în educație.

VIZIUNEA

Colegiul își propune să fie o instituție de învățământ performantă, concentrându-se pe formarea unor absolvenți competenți și profesioniști, aliniați la valorile și standardele europene. Valorizând experiențele profesionale, Colegiul vizează colaborarea activă cu toți actorii implicați în educație și formare profesională pentru a menține un nivel înalt de calitate în pregătirea specialiștilor.

MISIUNEA COLEGIULUI

Misiunea Colegiului este de a oferi formare profesională inițială de înaltă calitate, orientată spre nevoile economiei naționale. Aceasta include dezvoltarea și implementarea de programe educaționale eficiente, în concordanță cu cerințele pieței muncii și politicile strategice naționale de dezvoltare durabilă. Colegiul se angajează să asigure o legătură strânsă între sistemul educațional și sectorul economic, oferind studenților o educație relevantă și practică.

Obiectivele Strategice:

 • Consolidarea poziției Colegiului ca lider în educația tehnică din Zona Nord a Republicii Moldova.
 • Implementarea unui management strategic și a unui sistem de calitate în educație.
 • Dezvoltarea relațiilor educaționale naționale și internaționale.
 • Modernizarea infrastructurii și a resurselor tehnologice.
 • Îmbunătățirea continuă a calității instruirii și a programei educaționale.
 • Promovarea și integrarea inovațiilor și tehnologiilor moderne în procesul de învățământ.

OBIECTIVE PRIORITARE PENTRU ANUL DE  studii 2023 – 2024

 • Reducerea absenteismului și a insuccesului școlar.
 • Implementarea și evaluarea continuă a sistemului de asigurare a calității educației.
 • Adaptarea ofertei educaționale la dinamica pieței muncii.
 • Formarea continuă a personalului didactic și managerial.
 • Dezvoltarea parteneriatelor educaționale la nivel național și internațional.
 • Elaborarea unui program robust de activități extracurriculare pentru îmbunătățirea inserției profesionale a elevilor.
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux