Instruirea practică

Pentru a deveni un om capabil si de succes in orice profesie,

trei lucruri sunt necesare: natura, studiul si practica.

Henry Ward Beecher

   Stagiile de practică sînt parte integrantă obligatorie a procesului educaţional şi se realizează în scopul aprofundării competențelor acumulate de către elevi pe parcursul anilor de studii şi formării abiltăților practice stabilite de Cadrul Naţional al Calificărilor pe domenii de formare profesională.

Stagiile de practică în învăţămîntul vocațional tehnic se axează  pe:

  1. a) familiarizarea cu noțiuni fundamentale în domeniu obținerii deprinderilor practice la specialitate;
  2. b) familiarizarea elevilor cu activități în cadrul stagiilor de practică;
  3. c) activităţi de observaţie şi analiză a proceselor funcţionale, sub conducerea mentorilor din Colegiu și din partea unităţii economice;
  4. d) colectarea informaţiei în scopul elaborării raportului privind stagiul de practică, proiectului de curs, proiectului de diplomă;
  5. e) elaborarea raportului privind stagiul de practică și susținerea lui.

Tipurile stagiilor de practica în învăţământul vocațional tehnic sînt:

  1. a) practică de instruire;
  2. b) practică tehnologică;
  3. c) practică de certificare;
  4. d) practică de diplomă;
  5. e) stagiul de practică ce precede susținerea proiectului de diplomă, stagiul de practică ce precede examenele de absolvire.

In procesul practicii de instruire la specialitate, elevii sînt familiarizați cu specificul viitoarei profesii, obţin deprinderi inițiale pentru formare profesională. Acest gen de practică este realizat în instituţia de învăţămînt: laboratoare, ateliere, sali de calculatoare.

 Practica tehnologică are drept scop familiarizați cu specificul unității economice; dezvoltarea abilităţilor practice aplicate în producere; colectarea şi documentarea informaţiei pentru realizarea raportului asupra practicii, proiectului de curs.

 Practicade diplomă are drept scop activitatea profesională  în cadrul  unității economice; perfectarea  abilităţilor practice obținute și  aplicate în producere; colectarea şi documentarea informaţiei pentru realizarea raportului asupra practicii, proiectului de diplomă.

Practica ce precede  susținerea proiectului de diplomă, ce precede examenele de absolvire  are drept scop dezvoltarea abilităţilor practice şi validarea pregătirii teoretice în activitatea profesională; colectarea şi documentarea informaţiei pentru realizarea proiectului de diplomă, susținerea examenelor de absolvire.

Instruirea practica